Adatvédelem

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
 2. Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivételt képeznek a szerződés teljesítésekor eljáró logisztikai partnerek, közvetítők vagy az állami ellenőrző szervek.
 3. Az Eladó a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség az Eladó minden alkalmazottját az Eladóval azonos módon terheli, és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. Az adatkezelés során az Eladó köteles minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtenni, melyek biztosítják az adatvédelmi elvek megvalósítását, és az adatkezelés során szükséges garanciák érvényesülését.
 4. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
  1. Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.
  2. Hozzáférési jog: az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az Érintett általa kezeltfeldolgozott adatairól, azok forrásáról, az datkezelés céljáról és módjáról. Ezt a kérelmét az Érintett a eldan@eldan.hu e-mail címre továbbíthatja.
  3. Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
  4. Törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

   Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.
   Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.
  5. Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelés korlátozását kérje.
  6. Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen.
  7. Az adathordozhatósághoz való jog alapján az Érintett jogosult az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni.
  8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
 5. Az Érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére (eldan@eldan.hu) vagy a székhely szerinti címére küldött e-mailben, vagy postai úton az Érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az Érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
 6. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Honlap: www.naih.hu
 7. Weboldalak – protokoll fájlok
  Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a következő protokoll fájlok feldolgozására és szerverünkre való elmentésére kerül sor: a csatlakozott számítógép IP-címe, az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és időtartama, a http válasz kódja, böngészőjének típusai és beállításai. Ezeket az információkat legfeljebb egy évig használjuk és csakis jogi védelmünk érdekében tesszük azt.
 8. Az Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait gyűjti és dolgozza fel: titulus, vezetéknévnév, keresztnév, cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, IP- cím, melyek kezelése szükséges ahhoz, hogy a rendelést teljesíteni tudja. A fenti adatokat az Adatkezelő a vásárlást követő 10 évig tárolja, és kizárólag a rendelések megerősítése, a számla kiállítása, valamint a szállítás és a számlázás biztosítása céljából használja.
 9. Ha a Vevő beleegyezését adta, hogy az e-shopban megadott személyes adatait e-mail marketing céljára fel lehessen használni, egyúttal beleegyezett abba is, hogy postafiókjába időközönként e-maileket kapjon.
 10. Az e-mail marketing céljára megadott személyes adatokat, úgymint vezeték- és keresztnév, e-mail cím öt évig tároljuk. Ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk át.
 11. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó korábbi hozzájárulását bármikor visszavonja, erre irányuló kérésére személyes adatait az Eladó azonnali hatállyal törli. Az Érintett a felhasználói fiókjában található jelölőnégyzet bejelölésével is kijelentkezhet (amennyiben a Vevő felhasználói fiók létrehozását kérte). Az Érintett személyes adatait e-mail marketing céljára többé már nem használjuk.
 12. A Vevő tisztában van azzal, hogy weboldalunk látogatása során számítógépére ún. cookie-k (sütik) kerülnek elmentésre. A webes böngésző beállításával a vásárlók kézzel törölhetik, blokkolhatják vagy letilthatják az egyes cookie-kat. A cookie-k elutasításával vagy törlésével kapcsolatos utasításokat a webböngésző "Súgó" részében találja.